برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

فرم ارزیابی جلسات کوچینگ
لطفا جهت ارزیابی و کمک به افزایش کیفیت خدمات پاسخ مناسب را ارائه فرمایید :
جناب آقا/خانم (*)
Invalid Input
نام کوچ (*)
Invalid Input
تاریخ جلسه (*)
Invalid Input
1. از شرکت در این جلسه چه حسی دارید؟ (*)
Invalid Input
2. میزان براورده شدن انتظارات شما و اثر بخشی جلسه (*)
Invalid Input
3. ایجاد اعتماد و فضای امن و مثبت توسط کوچ (*)
Invalid Input
4. گوش دادن موثر کوچ (*)
Invalid Input
5. درک احساسات و همدلی مناسب کوچ با شما (*)
Invalid Input
6. عدم ارائه راهکارهای مستقیم به شما (*)
Invalid Input
7. پرسیدن سوالات موثر از شما (*)
Invalid Input
8. مدیریت زمان جلسه توسط کوچ (شروع و پایان به موقع) (*)
Invalid Input
9. جمع بندی و ارائه بازخوردهای مناسب به شما (*)
Invalid Input
10. کمک به ترسیم اهداف کلی شما (*)
Invalid Input
11. هدف گذاری دقیق جلسه (*)
Invalid Input
12. کمک به بررسی ابعاد مختلف موضوع (*)
Invalid Input
13. کمک به جمع بندی کردن راهکارهای موجود (*)
Invalid Input
14. کمک به ارائه راهکارهای خلاقانه (*)
Invalid Input
15. کمک به ارزیابی راهکارهای موجود و یافته شده (*)
Invalid Input
16. تشویق مناسب و تاکید بر نقاط قوت شما (*)
Invalid Input
17. ارائه تکلیف و تمرین به شما (*)
Invalid Input
جمع بندی نظرات شما در یک جمله: (*)
Invalid Input
بهترین پیشنهاد شما :
Invalid Input
موثرترین انتقاد شما :
Invalid Input