برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

مربیگری مدیر و عملکرد کارکنان

مربیگری مدیر و عملکرد کارکنان

سازمانهای معاصر در محیطی فعالیت ميكنند که به طور فزاینده اي پیچیده و متغیر است. به همين جهت خواستار یک نگرش جدید در مدیریت و رهبری، برای برآورده ساختن نیاز کارکنان و سازمان، به پیشرفت و توسعه در محیط بسیار پویای امروزی هستند. رواج مربیگری در سازمانهای معاصر مي تواند به دلیل تغییرات سریع در محیط سازمانها، همانند جهانی شدن، پیشرفت فناوری و ماهیت کار باشد. امروزه بیش از پیش از مدیران خواسته مي شود که برای توانمندسازی کارکنانشان در راستای خود رهبری تلاش کنند و شرایط را برای یادگیری اثربخش و توسعه فردی کارکنان تسهیل كنند.

سازمانهای امروزی برای باقیماندن و رقابت در محیط متغیر و چالش برانگیز باید بسیار منعطف و چابک باشند، در این راستا نیازمند کارکنانی ارتقاء یافته، خالق و دانشی هستند. جذب، نگهداری و به‌کارگیری موثر چنین سرمایه هايی مستلزم ایجاد محیطی در سازمان است که امکان رشد و تعالی شخصی ایشان را فراهم نماید، بدین معنا که این کارکنان فراتر از پاداشهای مادی از سازمان خود انتظار دارند، یکی از رهیافت های جدید برای دستیابی به این مهم، ایفای نقش مربی توسط مدیران سازمان است به گونه اي‌که در جهت توانمندسازی کارکنان، ایشان را هدایت كنند.

مربیگری، هنر راهنمایی یک فرد به منظور شناسایی و توسعه ی نقاط قوت فردی،کشف جبران و مدیریت نقاط نیازمند توسعه ی فردی، برنامه ریزی برای مسیر شغلی و توسعه ی فردی و بهبود ارتباط اثربخش، است. مربیگری فرآيند همراهی مداوم و حمایت از فرد برای ثابت قدم ماندن در اهداف و تعهدات خود است و به معنای پیمودن راهی میان بر، به منظور فائق آمدن بر ترس و تقویت و نیرومند ساختن نقاط و ویژگیهای اساسی است. به بیان دیگر، مربیگری، هنر تسهیل‌کردن اجرای فعالیتها، فرآيند یادگیری و پیشرفت فرد است و به طورمداوم بر فرآيندهای پیشرفت و رشد افراد تمرکز مي‌کند.

مربیگری مدیران، به توسعه و پیشرفت شخصی کارکنان و مزیت رقابتی سازمان منجر مي شود

آنتونی گرانت نیز این تعریف را ارائه مي‌کند: یک فرآيند سیستماتیک و مبتنی بر همکاری که نتیجه گرا و متمرکز بر راه حل است که در آن مربی به فراگیر در ارتقاي عملکرد، تجربه زندگی، خودآموزی و رشد شخصی فراگیر کمک مي‌کند.

مربیگری مدیر، به عنوان یک عمل اثربخش مدیر تعریف مي شود که به یادگیری و اثربخشی کارکنان یاری می رساند.  طی دو دهه گذشته مربیگری مدیران در سازمانها بسیار رواج یافته است و سازمانها و مدیران آن را، به عنوان یکی از مطلوبترین رفتارها برای رهبری، مدیریت و یادگیری سازمانی موفق مي شناسند. آنها دریافتند که کارکنان در سازمانها به دنبال دریافت مربیگری، بیشتر از مدیرانشان هستند و معتقدند که . امروزه بیش از پیش از مدیران خواسته مي شود که برای توانمندسازی کارکنانشان در راستای خودرهبری تلاش کنند و شرایط را برای یادگیری اثربخش و توسعه فردی کارکنان تسهیل كنند، به عوض اینکه همانند مدیران سنتی به کنترل آنها بپردازند.

 


کوچینگ تیام
شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار