برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را